صمیمیت زناشویی

صمیمیت زناشویی

صمیمیت زناشویی

مبانی نظری و پیشینه صمیمیت زناشویی در 20صفحه فایل وورد با منابع تنظیم شده براساس APA

در طول تاریخ روابط بین فردی، ویژگی های نزدیکی و عمیق در رابطه ، در تجربیات مربوط به دلبستگی انسان ها با صمیمیت پیوند داشت اما هنوز هم چه در مورد عشق و چه در مورد دوستی در مورد خصیصه اصلی صمیمیت اتفاق نظر وجود دارد(بوردن،فیشر و نهیویس[1]،2009). باتوجه به انواع گوناگون از آن جمله صمیمیت فردی، خانوادگی، برادرانه و برون تباری میتوان به ابعاد پیچیده مفهوم پی برد. همان طور که لونسون(1974)عنوان کرده است: صمیمیت واژه مهمی است با تاریخچه ای طولانی از معانی گوناگون(سکستون و سکستون،1982؛به نقل از فیشرو استریکر). واژه صمیمیت، از کلمه لاتین اینتیموس به معنای درونی یا دورنی ترین،گرفته است؛ صمیمی بودن با دیگری،....